Bảo hiểm Bảo an Chủ thẻ ghi nợ nội địa

1. Mã sản phẩm:
2. Tên sản phẩm: Bảo an Chủ thẻ ghi nợ nội địa.
3. Đặc tính sản phẩm:
§Quy tắc bảo hiểm: Áp dụng Quy tắc bảo hiểm Bảo an chủ thẻ ban hành theo Quyết định số 4488/2020/QĐ-ABIC-PHH ngày 07/10/2020 và Điều khoản bổ sung ban hành theo Quyết định 4489/2020/QĐ-ABIC-PHH ngày 07/10/2020 của Tổng Giám đốc ABIC; Nội dung chi tiết của Quy tắc bảo hiểm được đăng tải tại website: abic.com.vn
§Đối tượng khách hàng: Chủ thẻ ghi nợ nội địa của Agribank.
§Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm tai nạn 24/24 trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
§Quyền lợi bảo hiểm:
-  Quyền lợi bảo hiểm chính:
+ Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm (STBH).
+  Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với tình trạng thương tật nhân với STBH.
-  Quyền lợi bảo hiểm bổ sung:
+ Bảo hiểm rút tiền tại máy ATM (001-BACTF);
+ Bảo hiểm cho hành lý, tư trang của chuyển đi cá nhân (002-BACTF);
+ Bảo hiểm gian lận thẻ (003-BACTF).
§Số tiền bảo hiểm:
- Điều khoản chính: 30.000.000 VNĐ/người/vụ.
- Điều khoản bổ sung 001-BACTF, 002-BACTF: 3.000.000 VNĐ/vụ và 9.000.000 VNĐ/năm.
- Điều khoản bổ sung 003-BACTF: 5.000.000 VNĐ
/giao dịch và 50.000.000 VNĐ/thẻ/năm.
§Phí bảo hiểm: 1.500 VNĐ/tháng.
4. Đối tượng khách hàng:
§Người hưởng lợi bảo hiểm: Chủ thẻ ghi nợ nội địa do Agribank phát hành.
§Người tham gia bảo hiểm: Chủ thẻ ghi nợ nội địa tham gia và đóng phí bảo hiểm.
5. Kênh phân phối: Thông qua hệ thống các Chi nhánh, Phòng giao dịch của Agribank.