Bảo hiểm tài sản kỹ thuật
Sản phẩm bảo hiểm Quyết dịnh ban hành TẢI XUỐNG
Bảo hiểm nông nghiệp
 • BH vật nuôi
3408/2015/QĐ-ABIC-TSKT ngày 31/12/2015
 • BH cây trồng
3406/2015/QĐ-ABIC-TSKT ngày 31/12/2015
 • BH cây cao su Quy tắc và biểu phí
758/2015/QĐ-ABIC-TSKT ngày 1/4/2015
 • Bảo hiểm trâu bò
6100/2020/QĐ-ABIC-TSKT ngày 23/12/2020
Bảo hiểm Tín dụng và Rủi ro tài chính
 • BH Tín dụng thương mại
515/2010//QĐ-ABIC-TSKT ngày 17/3/2010
 • Bảo hiểm Bảo an tài khoản
2490/QĐ-ABIC-TSKT ngày 11/05/2022
Bảo hiểm cháy nổ
 • BH hỏa hoạn và Rủi ro đặc biệt
2345/2014/QĐ-ABIC-TSKT ngày 5/9/2014
 • BH gián đoạn kinh doanh sau BH hỏa hoạn và RRĐB
4458/2021/QĐ-ABIC-TSKT ngày 09/09/2021
 • Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP và Nghị định 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 bổ sung một số nội dung

Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018

Nghị định 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 bổ sung một số nội dung
Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại
 • BH toàn diện nhà tư nhân
5658/QĐ-ABIC-TSKT ngày 10/10/2022 
 • BH thiết bị điện tử
3401/2015/QĐ-ABIC-TSTQT ngày 31/12/2015
 • BH nồi hơi
4794/2021/QĐ-ABIC-TSKT ngày 29/09/2021
BH Mọi rủi ro lắp đặt
 • BH Mọi rủi ro công nghiệp
 • * Quyết định 180/2007
 • * Ban hành Biểu phí BH Tài sản
 • * Ban hành ĐKBS BH Tài sản

180/2007/QĐ-ABIC-TSKT ngày 20/8/2007
2682/2015/QĐ-ABIC-TSTQT ngày28/10/2015
2347/2014/QĐ-ABIC-TSKT ngày 5/9/2014

 • BH mọi RR máy móc thiết bị chủ thầu
 • * Điều chỉnh quy tắc máy móc thiết bị chủ thầu
 • * Ban hành điều khoản bổ sung máy móc thiết bị chủ thầu
 • * Ban hành biểu phí máy móc thiết bị chủ thầu
2342/2014/QĐ-ABIC-TSKT ngày 5/9/2014
2348/2014/QĐ-ABIC-TSKT ngày 5/9/2014
3397/2015/QĐ-ABIC-TSTQT ngày 31/12/2015

 • BH máy nông nghiệp 
3650/2019/QĐ-ABIC-TSKT ngày 29/08/2019
 • BH hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh 
2043/2011/QĐ-ABIC-TSKT ngày 30/9/2011
 • BH gián đoạn kinh doanh sau BH mọi rủi ro tài sản
 • * Quy tắc (4459)
 • * Điều khoản bổ sung (4460)

4459/2021/QĐ-ABIC-TSKT ngày 09/09/2021

4460/2021/QĐ-ABIC-TSKT ngày 09/09/2021 

 • BH đổ vỡ máy móc
3400/2015/QĐ-ABIC-TSTQT ngày 31/12/2015
 • BH Công trình kỹ thuật dân dụng hoàn thành
3402/2015/QĐ-ABIC-TSTQT ngày 31/12/2015
 • Bảo hiểm Tiền
 • * Quy tắc (6841)
 • * Điều khoản bổ sung (6840)

6841/2021/QĐ-ABIC-TSKT ngày 23/12/2021

6840/2021/QĐ-ABIC-TSKT ngày 23/12/2021

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

 • Bảo hiểm mọi rủi ro cho Tài sản
 • * Điều chỉnh quy tắc BH mọi rủi ro Tài sản
 • * Ban hành điều khoản bổ sung BH Tài sản
 • * Ban hành biểu phí BH Tài sản

2343/2014/QĐ-ABIC-TSKT ngày 5/9/2014

2347/2014/QĐ-ABIC-TSKT ngày 5/9/2014
2682/2015/QĐ-ABIC-TSTQT ngày 28/10/2015


 • Bảo hiểm gian lận thẻ
 • 1442/2020/QĐ-ABIC-TSKT ngày 20/04/2020
Bảo hiểm Trách nhiệm chung
 • Bồi thường giải thưởng (Hole in one)
6082/2017/QĐ-ABIC-TSKT ngày 31/12/2017
 • BH Trách nhiệm trong khám chữa bệnh
3405/2015/QĐ-ABIC-TSTQT ngày 31/12/2015
 • BH Trách nhiệm sản phẩm
3403/2015/QĐ-ABIC-TSTQT ngày 31/12/2015
 • BH Trách nhiệm công cộng và trách nhiệm sản phẩm diện rộng
3399/2015/QĐ-ABIC-TSTQT ngày 31/12/2015
 • BH Trách nhiệm công cộng
3398/2015/QĐ-ABIC-TSTQT ngày 31/12/2015
 • BH TNNN thiết kế, tư vấn và giám sát
6083/2017/QĐ-ABIC-TSKT ngày 31/12/2017
Mua bảo hiểm
1900 9066